Aschenkiste der Pontia Pompeiana

http://lupa.at/4221