Kapitell mit einfachem Blattkranz

http://lupa.at/30779